Jarní Špalíček - Cheb

Datum 04.05.2019 - 05.05.2019
Ligy Druhá liga discgolfu 2019
PDGA C
Hřiště Discgolf Myslivna Cheb
Ředitel turnaje Karel Zdeněk, #512: turnaje@caurusegra.cz, +420604770055
Pomocný ředitel Jan Zdeněk: +420604979226
Kapacita 72 hráčů

Informace

Caurus Egra, Ultimo.cz, Město Cheb a Česká discgolfová asociace Vás zvou na discgolfový turnaj

JARNÍ ŠPALÍČEK 2019

 

Jedná se o turnaj 2. Disgolfové ligy (2. DGL), kategorie „C“ PDGA

Mapa hřiště

Na obrázku může být: text

 
 


HRA

Kategorie a startovné

Open (MPO): 350,- CZK/ 15,- EUR

Women (FPO): 350,- CZK/ 15,- EUR

Junior (MJ18): 200,- CZK/ 9,- EUR

Junior (MJ15): 200,- CZK/ 9,- EUR

Junior (MJ12): 200,- CZK / 9,- EUR

Master (MP40): 350,- CZK/ 15,- EUR

Grandmaster (MP50): 350,- CZK / 15,- EUR

Hráči kteří nejsou členy ČADG připlatí ke startovnému 50 Kč jako poplatek asociaci.

Junioři do 18 let včetně, kteří jsou členové ČADG platí pouze 50 %!!

Zbytek bude uhrazeno z dotace na podporu juniorů, kterou vyhlásilo ČADG!

Formát:

3x18 jamek bez finále,

rozhoz - 1, 2, 3 a případné CTP 14

 

Adresa a mapa:

turnajové centrum u parkoviště před Družstevní 19, Cheb:

GPS: 50.0767361N, 12.3518911E

Harmonogram

--- Pátek 3.5. ---

·         12.00 - hřiště připraveno k tréninku

 --- Sobota 4.5. ---

·         8.00 Registrace – hřiště DG Myslivna, turnajové centrum,

·         9.00 Players meeting – seznámení s hřištěm; hřiště DG Myslivna, turnajové centrum

·         9.30 Výhoz 1. kola

·         12.00 – 13.30 Pauza na oběd

·         13.40 Players meeting

·         14.00 Výhoz 2. kola

 -- Neděle 5.5. ---

·         8.40 Players meeting

·         9.05 Výhoz 3. kola

·         13.30 Vyhlášení vítězů

 

 

Registrace a plaba startovného

Registrace probíhá podle SŘ ve třech fázích. Šest týdnů před turnajem se otevírá registrace pro hráče s právem přednostní registrace pro 2. DGL. Druhá fáze registrace se otevírá pět týdnů před turnajem pro všechny členy ČADG. Třetí fáze se otevírá 4 týdny před turnajem pro kohokoliv.

9 míst je určeno pro divoké karty.

Startovné je třeba zaplatit nejpozději 14 dní po registraci na č. ú.:

v CZK 2901553306 / 2010,

v EUR IBAN:CZ8320100000002501553323, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX pro platbu ze zahraničí

do poznámky k platbě: "Cheb startovné, jméno hráče". V případě, že startovné nebude včas uhrazeno, bude hráč bez milosti vyškrtnut z registrace, případně bude nahrazen hráči z waiting listu.

Storno registrace: Vrácení poplatků za registraci se řídí pravidly PDGA

Diplomy + věcné ceny věnované partnery turnaje a Caurus Egra, pro první tři nejlepší hráče v každé kategorii. 

 

Odesláním registračního formuláře zároveň udělujete souhlas s pořízením a následným použitím fotografií a audio/video záznamu Vaši osoby nebo Vámi svěřených osob.


 

Občerstvení

Tento víkend není možné využít areál minigolfu.

Další varianty občerstvení připravujeme……

Ubytování

Ubytovna v Modrém věžáku

p. Keblúšek, 602 146 049 ubytování pro sportovce

a nebo se kouknout SEM.

---------------------

Duch hry

Discgolf se obvykle hraje bez dohledu rozhodčího. Hra je založena na čestném jednání hráčů, jejich ohleduplnosti, sportovním chování a dodržování PDGA Oficiálních pravidel discgolfu. Všichni hráči by se měli chovat disciplinovaně, zdvořile a sportovně za všech okolností, bez ohledu na to, jak si konkurují.

Nahlásit porušení pravidel.

Přijmout ho.

Není to nic osobního, jsou to pravidla.

To je duch hry zvané discgolf.

 

Kodex discgolfisty

1.       Hraj s rozumem:

NIKDY neházej, když mohou být ohroženi ostatní hráči, diváci či jiní návštěvníci areálu. Neházej na místo, kam nevidíš. Využij spottera.

2.       Respektuj hřiště:

Dodržuj všechna pravidla. Nevyhazuj odpadky tam, kam nepatří, netvoř graffiti ani jinak nenič vybavení parku či rostlinstvo.

3.       Reprezentuj discgolf:

 Buď milý a zodpovědný. Uč ostatní.

Na obrázku může být: text

 

Caurus EgraUltimo.czMěsto Cheb and Česká discgolfová asociace invite you for discgolf turnament

 

 

JARNÍ ŠPALÍČEK 2019

 

 

It´s tournament of 2. Disgolf league (2. DGL), category „C“ PDGA

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories and entry fees

Open (MPO): 350,- CZK/ 15,- EUR

Women (FPO): 350,- CZK/ 15,- EUR

Junior (MJ18): 200,- CZK/ 9,- EUR

Junior (MJ15): 200,- CZK/ 9,- EUR

Junior (MJ12): 200,- CZK / 9,- EUR

Master (MP40): 350,- CZK/ 15,- EUR

Grandmaster (MP50): 350,- CZK / 15,- EUR

Players who are not members of ČADG will pay additional 50 Kč as a fee for asociation.

Juniors to 18 years (included), who are members of ČADG will pay only 50 %!!

Rest of the fee will be payed from dotation to support Junior growth, covered by ČADG!

Format:

3x18 holes without final,

Shoot out - 1, 2, 3 and possible CTP 14

Address and map:

Tournament center near by parkingplace by street Družstevní 19, Cheb:

GPS: 50.0767361N, 12.3518911E

 

Refreshment/food:

This weekend it´s not possible to use Minigolf stadion.

There is still work in progress to prepare other possibiities……

Accomodation:

Hostel in Modrý věžák

  • Mr. Keblúšek, phone: 602 146 049; accomodation for athletes

 

Time schedule:

--- Friday 3.5. ---

·         12.00 – Course ready for training

 --- Saturday 4.5. ---

·         8.00 Registration – Course DG Myslivna, tournament center,

·         9.00 Players meeting – Course introduction; Course DG Myslivna, tournament center

·         9.30 Start of 1st round

·         12.00 – 13.30 Lunch break

·         13.40 Players meeting

·         14.00 Start of 2nd round

 --- Sunday 5.5. ---

·         8.40 Players meeting

·         9.05 Start of 3rd round

·         13.30 Winners ceremony

 

 Registration and payment of entry fee

Registration is reflecting competition rules, to follow three phases. Six weeks before tournament there will be registration opened for players with prior right for 2nd DGL. Second phase will be open five weeks before tournament for all members of ČADG. Third phase will be open four weeks before tournament for everybody.

There are 9 wild cards to be assigned.

Entry fee has to be paid at least 14 days after registration to bank account:

v CZK 2901553306 / 2010,

v EUR IBAN:CZ8320100000002501553323, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX for abroad payments,

include to payment note: "Cheb entry fee, name of the player". In case that entry fee will not be paid in time, player will be removed from player´s list or will be replaced by another player from witing list.

Cancellation of registration: Return of the entry fee is related to PDGA rules.

Diplomas + prices from tournament sponsors and Caurus Egra, for three best players in each category. 

Submition of registration form the consent is provided for further usage of photografies and audio/video of you or entrusted persons.


Spirit of the game

Discgolf is usualy played without refferee. The game is based on honor behaviour of the players, fair play and acting according to PDGA rules PDGA Oficiálních pravidel discgolfu. All players have to behave in a disciplined, courteous and sporty manner at all times, no matter how competing.

Raise rules breach.

Accept it.

It´s nothing personal, it´s the rules.

That´s the spirito f the game called discgolf.

 

Discgolfer code

1.       Play with the reason:

NEVER throw your disc when other players, viewers or visitors of the course can be at risk. Don´t throw to place where you can´t see – use spotter.

2.       Respect the course:

Follow the rules. Don´t litter. Don´t make a grafitti or don´t damage equipment or flowers of the course.

3.       Represent discgolf:

 Be nice and responsible, teach others.

 


Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MPO 350,- Kč 400,- Kč 4
FPO 350,- Kč 400,- Kč 4
MP40 350,- Kč 400,- Kč 4
MJ18 200,- Kč 250,- Kč 4
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
23.03.2019 20:00 - 30.03.2019
Hráč patří do skupiny: Druholigoví hráči 2020

Registrační fáze 2
30.03.2019 20:00 - 06.04.2019
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 3
06.04.2019 20:00 - 04.05.2019
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Jan Pajurek 111333 887 891 MPO Fénix Brno Registrovaný
2 Vojtěch Šváb 116195 948 910 MJ18 DGC Praha Registrovaný
3 Jan Pelant "Pelepin " 63642 864 877 MP40 DGC Praha Registrovaný
4 Jiří Brožek 92705 962 955 MP40 Registrovaný
5 Petr Mrázek 114642 928 975 MJ18 MGNJ Registrovaný
6 Jakub Svěrek 106581 850 866 MPO Registrovaný
7 František Filip 113417 943 952 MP40 DGC Kadaň Registrovaný
8 Adam Filip 162587 830 827 MJ18 DGC Kadaň Registrovaný
9 Ondřej Novák 105359 845 852 MP40 Registrovaný
10 Ilona Bečicová 103876 796 816 FPO DGC Praha Registrovaný
11 Iva Špačková 112000 757 746 FPO Registrovaný
12 Milan Tichý 99409 775 786 MP40 DGC Kadaň Registrovaný
13 Lenka Tichá 149545 783 768 FPO DGC Kadaň Registrovaný
14 František Marek 809 MPO DGC Praha Registrovaný
15 Jan Zdeněk 79868 843 843 MP40 Registrovaný
16 Václav Bednář "Cooper" 120195 860 852 MPO DGK Kladno Registrovaný
17 Tomáš Koucký "Kouďák" 79282 860 849 MP40 CaurusEgra Registrovaný
18 Karel Zdeněk 74868 879 884 MP40 CaurusEgra Registrovaný
19 Miroslav Vlček "Vlčák" 118956 857 864 MP40 DGC Kadaň Registrovaný
20 Pavel Ježek 106573 892 896 MPO Registrovaný
21 Ondřej Dohnal 120553 860 852 MPO DGC Kadaň Registrovaný
22 Tomáš Hovorka 106574 884 889 MPO DGC Praha Registrovaný
23 Petr Polívka 112088 886 898 MPO DGC Kadaň Registrovaný
24 Patrik Brei 79307 800 828 MP40 CaurusEgra Registrovaný
25 Nicola Mielke 244888 932 934 MP40 HUNTERS Registrovaný
26 Jakub Sýkora 75425 923 926 MPO DGC Praha Registrovaný
27 Martin Malý "MuMu " 113434 966 964 MP40 DGK Kladno Registrovaný
28 Vojtěch Rychtar 71080 891 873 MPO DeGen Registrovaný
29 Václav Tyburec 96514 860 876 MPO CaurusEgra Registrovaný
30 Marian Borša 132962 854 839 MP40 CaurusEgra Registrovaný
31 Jan Veselý 80355 943 957 MPO Registrovaný
32 Karel Kolář 96360 891 901 MP40 DeGen Registrovaný
33 Petr Hruška 157959 851 863 MP40 CaurusEgra Registrovaný
34 Petr Höfner 876 MPO DeGen Registrovaný
35 Vojtěch Rozsíval 63361 861 852 MP40 DGC Praha Registrovaný
36 David Šindelář 916 MPO Registrovaný
37 Karim David "AKE" MP40 Registrovaný
38 Pavel Sedlák "🥏" 129758 943 947 MPO DGC Praha Registrovaný
39 Markéta Sedláková "🌷" 247180 807 829 FPO DGC Praha Registrovaný
40 Zdeněk Sedlák 135760 742 743 MP40 CaurusEgra Registrovaný
41 Laura Nagtegaal FPO Registrovaný
42 Denis Švojgr 121373 843 886 MPO Registrovaný
43 Matěj Krieger MJ18 Registrovaný
44 Zdenka Staňková 814 FPO DGC Praha Registrovaný
45 Michal Trávníček 72432 855 865 MP40 DGC Praha Registrovaný
46 Martin Krieger MPO Registrovaný
47 Jakub Čech 795 MPO DGC PLAYER... Registrovaný
48 Kyle Giovannini MPO Registrovaný
49 Lukáš Houška 214412 935 918 MPO Discgolf P... Registrovaný
50 Václav Josef Vlček 154980 731 881 MJ18 DGC Kadaň Registrovaný
51 Roman Mojžíš 783 MJ18 Registrovaný
52 Lukáš Landa 122650 932 935 MPO TMHOI Registrovaný
53 Erik Šiffel 90877 805 878 MPO Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Kyle Giovannini 53 53 55 161 -13
2 Jakub Sýkora 75425 923 926 58 54 53 165 -9
3 Denis Švojgr 121373 843 886 59 57 58 174 0
4 Jan Veselý 80355 943 957 53 64 63 180 +6
5 Vojtěch Rychtar 71080 891 873 65 57 62 184 +10
5 David Šindelář 0 916 60 66 58 184 +10
7 Petr Polívka 112088 886 898 62 59 65 186 +12
8 Lukáš Houška 214412 935 918 60 63 65 188 +14
9 František Marek 0 809 61 65 64 190 +16
9 Pavel Sedlák "🥏" 129758 943 947 60 64 66 190 +16
11 Václav Tyburec 96514 860 876 63 66 63 192 +18
12 Tomáš Hovorka 106574 884 889 58 67 68 193 +19
12 Erik Šiffel 90877 805 878 68 64 61 193 +19
14 Pavel Ježek 106573 892 896 66 68 62 196 +22
14 Petr Höfner 0 876 67 66 63 196 +22
16 Jan Pajurek 111333 887 891 64 72 62 198 +24
17 Jakub Svěrek 106581 850 866 69 67 64 200 +26
17 Lukáš Landa 122650 932 935 64 66 70 200 +26
19 Václav Bednář "Cooper" 120195 860 852 70 72 71 213 +39
20 Jakub Čech 0 795 68 75 72 215 +41
21 Ondřej Dohnal 120553 860 852 69 68 137 +21
22 Martin Krieger 88 130 218 +102
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Laura Nagtegaal 69 61 67 197 +23
2 Zdenka Staňková 0 814 81 68 70 219 +45
3 Iva Špačková 112000 757 746 74 71 76 221 +47
4 Ilona Bečicová 103876 796 816 78 68 78 224 +50
5 Markéta Sedláková "🌷" 247180 807 829 81 77 72 230 +56
6 Lenka Tichá 149545 783 768 85 130 76 291 +117
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Jiří Brožek 92705 962 955 59 52 51 162 -12
2 Martin Malý "MuMu " 113434 966 964 55 58 62 175 +1
3 Nicola Mielke 244888 932 934 64 60 55 179 +5
3 Karel Kolář 96360 891 901 56 61 62 179 +5
5 Jan Pelant "Pelepin " 63642 864 877 61 57 62 180 +6
6 František Filip 113417 943 952 56 61 64 181 +7
7 Karel Zdeněk 74868 879 884 64 68 65 197 +23
8 Jan Zdeněk 79868 843 843 65 66 70 201 +27
9 Marian Borša 132962 854 839 65 74 67 206 +32
9 Karim David "AKE" 70 75 61 206 +32
11 Ondřej Novák 105359 845 852 69 71 67 207 +33
12 Michal Trávníček 72432 855 865 64 70 74 208 +34
13 Tomáš Koucký "Kouďák" 79282 860 849 67 66 76 209 +35
13 Miroslav Vlček "Vlčák" 118956 857 864 73 70 66 209 +35
15 Vojtěch Rozsíval 63361 861 852 66 74 71 211 +37
16 Patrik Brei 79307 800 828 69 69 74 212 +38
16 Petr Hruška 157959 851 863 65 75 72 212 +38
18 Milan Tichý 99409 775 786 79 72 73 224 +50
19 Zdeněk Sedlák 135760 742 743 76 81 82 239 +65
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Vojtěch Šváb 116195 948 910 60 62 58 180 +6
2 Petr Mrázek 114642 928 975 78 62 66 206 +32
3 Václav Josef Vlček 154980 731 881 65 76 83 224 +50
4 Roman Mojžíš 783 81 79 83 243 +69
5 Adam Filip 162587 830 827 91 95 92 278 +104
6 Matěj Krieger 153 130 283 +167

Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MJ18 Discgolf Myslivna Cheb Standard - WHITE 18 58 1671
2 MPOFPOMP40MJ18 Discgolf Myslivna Cheb Standard - WHITE 18 58 1671
3 MPOFPOMP40MJ18 Discgolf Myslivna Cheb Standard - WHITE 18 58 1671