Scorekarta

Kolo Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem +/-
Radim Hopp 2 2 2 2 2 2 4 3 2 21 -6
Radim Hopp 2 2 2 3 2 3 3 3 2 22 -5
Radim Hopp 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 -6