Amateur Cup 2022


Informace o lize

Amateur Cup 2022

 

1) SZDL - Amateur Cup je určen pouze pro hráče s aktivním členstvím PDGA Amateur a je celoroční. 

En: SZDL - Amateur Cup is for active PDGA Amateur membership players only and it´s whole year. 

De: SZDL – Amateur Cup ist das ganze Jahr nur für aktive PDGA Amateur Mitglieder.

--

2) Turnaje SZDL - Amateur Cup budou předem určeny. Zejména se bude jednat o PDGA turnaje v oblasti působnosti SeveroZápadní DG ligy.

En: SZDL Tournaments - Amateur Cup will be scheduled. It´s going to be mainly PDGA tournaments managed by SeveroZápadní DG league.

De: Das SZDL Turner – Amateur Cup wird geplant. Es werden hauptsächlich PDGA Turniere sein die von der SeveroZapadni Disc Golf liga verwaltet werden.

--

3) Hráčské kategorie pro účely SZDL – Amateur Cup jsou: MA1 (MA1+MA2), MA3 (MA3+MA4)*, MA40MA50MA60FA1 (FA1+FA2+FA3+FA4)*,FA40MJ10MJ12MJ15FJ15 a FJ18.

En: Players categories for SZDL - Amateur Cup are: 

DeDie Kategorien für das SZDL Turnier – Amateur cup sind:

--

4) Před turnajem musí být hráči rozděleni do správných hráčských kategorií (https://www.pdga.com/divisions), pokud je hráč aktivním členem PDGA Amateur a nemá ješte rating bude zařazen do kategorie MA3 (MA4) a nebo podle věku.

En: Players have to be split to categories prior the tournament. If there is a player without active PDGA Amateur membership without rating, player will be assigned to MA3(MA4) category or to follow age rule.

De: Die Spieler müssen vor dem Turnier in Kategorien eingeteilt werden. Wenn es einen Spieler ohne aktive PDGA-Amateurmitgliedschaft ohne Bewertung gibt, wird der Spieler der Kategorie MA3 (MA4) oder der Altersregel zugeordnet.

-- 

5) K bodování se použije PDGA bodování pro jednotlivé hráčské kategorie (https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/divisions-ratings-and-points-factors).

En: For scoring PDGA systém will be used for each fo player´s

De: Für die Wertung/ Punktbewertungsverfahren wird das PDGA System, für jeden Mitspieler genutzt.

--

6) Pro účely zadávvání výsledků na stránkách turnaj v systému PDGA bude pro všechny ostatní hráče (PDGA Professional a neaktivní PDGA členství) otevřena hráčská kategorie MPO*.

En: For entering the results to tournaments in PDGA systém, there will be MPO category created for other countries (PDGA Professional and non-active PDGA membership)*.

De: Für die Eingabe der Ergebnisse für Turniere im PDGA-System wird eine MPO-Kategorie für andere Länder erstellt (PDGA Professional und nicht aktive PDGA-Mitgliedschaft)

--

7) Zapisování výsledků bude pouze elektronickou formou, a to:

hlavní - https://www.pdga.com/apps/tournament/score/login,

kontrolní - https://idiscgolf.cz/live/zadat-skore/vybrat-turnaj  ,

v případě nouze lze použít papírovou výsledkovou kartu o čemž bude neprodleně informován turnajový ředitel. Hesla pro zadávání výsledků budou upřesněna v propozících jednotlivých turnajů. V případě že turnaj bude veden mimo idiscgolf zadávání výsledků se ještě upřesní.

En: Entering of the results will be only electronic way:

main - https://www.pdga.com/apps/tournament/score/login,

control - https://idiscgolf.cz/live/zadat-skore/vybrat-turnaj  ,

In case of emergency paper scorecard will be available, this objective will be announced prior the tournament by TD. Passwords for results enetring will be shared together with tournament propositions. In the event that the tournament is conducted outside of idiscgolf, the entry of results will be further specified.

De: Die Eingabe der Ergebnisse erfolgt nur auf elektronischen Wege:

Hauptseite: https://www.pdga.com/apps/tournament/score/login,

zur Kontrolle: https://idiscgolf.cz/live/zadat-skore/vybrat-turnaj 

(Für den Notfall sind auch Scorecards in Papierform vor Ort erhältlich und vom TD bereitgestellt)

Die Passwörter für die Eingabe der Ergebnisse werden zuvor bekanntgegeben. Für den Fall dass das Turnier nicht über idiscgolf gewertet werden sollte, wird die Eingabe der Ergebnisse näher beschrieben.

--

8) Všechny turnaje SZDL - Amateur Cup se hrají dle pravidel PDGA a soutěžního manuálu PDGA.     

En: All SZDL - Amateur Cup tournaments are following PDGA rules and tournament manual PDGA.  

De: Alle SZDL - Amateur Cup Turniere folgen den PDGA Regeln und dem Turnierhandbuch der PDGA.

--    

9) Rozlosování do skupin proběhne pomocí turnajového manažera PDGA nebo jinak

En: Splitting for the groups will be managed by tournament manager of PDGA or other.

De: Die Aufteilung für die Gruppen wird vom Turniermanager von PDGA oder jemand anderen der dafür bestimmt ist verwaltet.

--

10) Zpětné dopisování výsledků není možné.

En: Backward results enetering is not allowed.

De: Rückwirkende Ergebnis Eintragungen sind nicht erlaubt!!!

--

11) SZDL - Amateur Cup se na jednotlivých turnajích nevyhlašuje. Vyhlášení celkových výsledků proběhne na slavnostním zakončení SeveroZápadní DG ligy 2022.

En: SZDL - Amateur Cup is not announced on every single tournament. Complete results will be communicated on final celebration even of SeveroZápadní DG league 2022.

De: Die SZDL – Amateur Cup Ergebnise werden nicht an jedem Turniertag bekannt gegeben. Die Endergebnisse werden im Rahmen der Abschlussfeier der SeveroZapadni DG Liga 2022 präsentiert.

--

12) SZDL - Amateur Cup se hraje pouze o trofeje. Trofej získá vítěz jednotlivých hráčských kategorií. Druhé a třetí místo bude oceněno minimálně medailí.

En: SZDL - Amateur Cup played only for trophies.Trophy goes to winner of each player´s category. Second and third place will receive medal or.

De: Bei dem SZDL – Amateur Cup spielt man um Trophäen die an die ersten Gewinner jeder Kategorie gehen, der Zweit- und Drittplatzierte erhalten eine Medailie.

--

13) Putovní poháry SZDL - Amateur Cup*:

Lídr bodování - putovní pohár získá vítěz bodování napříč všemi kategoriemi za předpokladu, že odehraje minimálně 60 % turnajů SZDL - Amateur Cup.

Nejlepší PDGA rating - putovní pohár získá hráč, který bude mít nejlepší průměrný rating při minimálním odehrání 60 % všech kol SZDL - Amateur Cup.

En: Challenge cups of SZDL - Amateur Cup*:

 - Scoring leader – challenge cup goes to winner of all categories across (condition minimum 60% of tournaments played).

 - Best PDGA rating – challenge cup goes to winner, who has best average rating and have to play 60% of tournament palyed of SZDL - Amateur Cup.

 DeDie Herausforderungs Pokale des SZDL – Amateur Cup sind:

Wertungsführer – Die Pokale erhalten die Gewinner aller Kategorien (mit mindestens 60% Teilnahme der Turniere)

Die Beste PDGA Wertung – Die Pokale gehen an den Gewinner der die beste Durchschnittsbewertung hat und auch dieser muss mindestens 60% Teilnahme an den Turnieren des SZDl- Amateur Cup haben.

--

14) Při všech shodách v jednotilvých hráčských kategoriích rozhoduje vyšší počet odehraných turnajů a pokud by byla shoda i v počtu odehraných turnajů, získávají hráči stejné ocenění.

En: For all matches in individual player categories, the higher number of tournaments played decides, and if there is a match in the number of tournaments played, players receive the same award.

De: Für alle Spiele in einzelnen Spielerkategorien entscheidet die höhere Anzahl der gespielten Turniere. Wenn die Anzahl der gespielten Turniere übereinstimmt, erhalten die Spieler die gleiche Auszeichnung.

 

--

15) Při shodě o putovní poháry rozhoduje o vítězi vždy nižší PDGA číslo.

En: When agreeing on traveling cups, the winner is always decided by the lower PDGA number.

De: Bei Übereinstimmung von... wird der Spieler mit der niedrigeren PDGA Nummer gewinnen.       

*Výjimky/Exceptions:/ Ausnahmen

Doubles - hráči získávají pouze body ve vypsaných kategoriích. Turnaje jsou bodově zvýhodněny. Nebude se započítávat do jednotlivých kategorií. Turnajů se mohou zúčastnit všichni hráči discgolfu. Body si všichni hráči PDGA/Am přenesou do celkového žebříčku o putovní pohár Lídr bodování. Kategorie MPO bude určena pro dvojici s hráčem PDGA/Pro s ratingem 971 a vyšším; i pro dvojice ve složení s aktivním členstvím PDGA/Pro a neaktivní PDGA; i pro dvojice ve složení hráčů bez aktivního členství PDGA.

En: Doubles - players only gain points in the listed categories. It will not be included in the individual categories. Tournaments are open to all disc golf players. All PDGA / Am players will transfer points to the overall leaderboard leaderboard. The MIT category will be intended for a pair with a PDGA / Pro player with a        rating of 971 and higher; also for pairs composed of active PDGA / Pro memberships and inactive PDGAs; even for pairs of players without active PDGA membership.

De: Spieler erhalten nur Punkte in den aufgeführten Kategorien. Es wird nicht in die einzelnen Kategorien aufgenommen. Turniere stehen für alle Discgolfspielern offen. Alle PDGA / Am-Spieler übertragen Punkte auf die Gesamt-Bestenliste. Die MIT-Kategorie ist für ein Paar mit einem PDGA / Pro-Player mit einer Bewertung von 971 und höher vorgesehen. Auch für Paare, die aus aktiven PDGA / Pro-Mitgliedschaften und inaktiven PDGAs bestehen; auch für Spielerpaare ohne aktive PDGA-Mitgliedschaft.

--

Kategorie v závorce - pro letošní ročník jsou tyto kategorie sloučené. Pro další ročníky mohou být osamostatněny.

En: Categories in bracket - for this year, these categories are merged. They can be independent for other years.

De: Kategorien für dieses Jahr in Klammern werden zusammengeführt und können unabhängig für andere Jahre sein.

--

Putovní poháry SZDL - Amateur Cup - vypsány jsou zatím pro kategorie M (mix). Pokud by se v katogiích FA1, FA40, FJ15 a FJ18 účastnilo dohromady více jak 5 hráček při splnění podmínek pro zisk těchto poháru, budou předány i v kategorii F (ženy).

En: Challege cups SZDL - Amateur Cup - are currently listed for category M (mix). If more than 5 players participate in categories FA1, FA40, FJ15 and FJ18 together if the conditions for winning these cups are met, they will also be handed over in category F (women).

De: Challege Cups SZDL - Amateur Cup - sind derzeit für die Kategorie M (Mix) gelistet. Wenn mehr als 5 Spieler gemeinsam an den Kategorien FA1, FA40, FJ15 und FJ18 teilnehmen und die Bedingungen für den Gewinn dieser Pokale erfüllt sind, werden sie auch in der Kategorie F (Frauen) übergeben.

 

Zkratky:/Shortcuts/Verknüpfungen

r - započítání ratingu/ rating counting/ Zählen der Bewertung

b - započítání bodování/ score counting/ Zählen der Ergebnisse

k - počet kol/ number of rounds/ Anzahl der Runden


Turnaje ligy

DatumLigaPDGANázev turnajeKrajRegistraceStav
05.03.2022 SZDL 2022 - SZDL 22 #1 Kadaň - Amateur Cup 2022 Ústecký kraj Fáze 1 12/72
14.05.2022 SZDL 2022 - SZDL 22 #3 Zámecký park Chyše - Amateur Cup 2022 Karlovarský kraj Uzavřena 0/45
13.08.2022 SZDL 2022 - SZDL 22 #6 Zámecký park Valeč - Amateur Cup 2022 Karlovarský kraj Uzavřena 0/45
29.10.2022 SZDL 2022 - SZDL 22 #8 Cheb + Amateur Cup Karlovarský kraj Uzavřena 0/72
12.11.2022 SZDL 2022 - Vyhlášeni SZDL 2022 a Amateur Cup Karlovarský kraj Uzavřena 0/45


Otevřené kategorie


Registrační fáze