GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Správce osobních údajů

Zapsaný spolek Česká asociace discgolfu, z.s., Osadní 869/32, 170 00 Praha 7, IČ: 22889591, zapsaná od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 22924, (dále jen „správce“ nebo „ČADG“)

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v nejmenším možném rozsahu, a to v souladu s účelem jejích zpracování a naplněním a splněním daných účelů

III. Zdroje osobních údajů

- přímo od subjektů údajů

- od zpracovatelů osobních údajů

- od třetích osob, kterými budou zejména fyzické nebo právnické osoby, které se mohou podílet na účelech a cílech ČADG

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů:

- kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace (facebook, whats up, messenger, atp.)

- popisné údaje - bankovní spojení

- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů zpracování fotografií a videozáznamů

V. Kategorie subjektů údajů

- uchazeči o členství u správce

- členové správce

- účastníci turnajů, kteří nejsou členové správce

- osoby, které se zúčastňují organizace turnajů

- dobrovolníci

- uživatelé registrovaní prostřednictvím internetových stránek správce

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

- finanční ústavy

- veřejné ústavy

- zpracovatelé osobních údajů

- státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

- další příjemci: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, World Flying Disc Federation, Profesional Disc Golf Asociation, European Disc Golf Federation, Česká Asociace Létajícího Disku, z.s., Český olympijský výbor, International Olympic Committee, Česká unie sportu, z.s., Národní sportovní agentura

- pořadatelé discgolfových soutěží, ředitelé discgolfových turnajů – rozsah poskytovaných údajů: telefonní číslo, emailová adresa.

VII. Účel zpracování osobních údajů

- evidence členů a registrovaných uživatelů internetových stránek správce

- evidence účastníků turnajů, kteří nejsou členy a ani registrovanými uživateli internetových stránek správce

- evidence výsledků hráčů v soutěžích a turnajích

- statistické účely k získání přehledu o počtu členů, o účasti na soutěžích a turnajích

- vytváření statistických výstupů o částečných a celkových výsledcích turnajů, sezónách nebo jiných soutěží, jednotlivých hráčů

- plnění zákonných povinností ze strany správce

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno pověřenými zaměstnanci správce nebo pověřený člen orgánů správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání členství subjektu údajů u správce, nebo po dobu trvání registrace uživatele internetových stránek správce a dále pak nejdéle 10 let po ukončení ukončení členství subjektu údajů u správce, nebo 10 let po účasti v poslední soutěži pořádané správcem, pokud subjekt údajů není členem správce nebo registrovaným uživatelem.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

XI. Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

- účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů,

- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

- pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat správce o vysvětlení.

- požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

- je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

- nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

- postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

- správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.